ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

 «Έκδοση Προκήρυξης για χορήγηση στην Περιφέρεια Νοτίου  Αιγαίου,  σύμφωνα   με  τις  διατάξεις  του      Ν.4849/2021».

 

Α)  Πενήντα (50) νέων ΑΔΕΙΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΑΝΟΔΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

και

Β)   Εικοσιτριών (23) νέων αδειών, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΑΝΟΔΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4849/2021, όπως ισχύει, η Περιφέρεια   Νοτίου   Αιγαίου  προκηρύσσει τη χορήγηση:

Α) Πενήντα (50) νέων ΑΔΕΙΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΑΝΟΔΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Και

Β) )   Εικοσιτριών (23) νέων ΑΔΕΙΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΑΝΟΔΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Η   προκήρυξη    καθώς   και   οι    αντίστοιχες αιτήσεις   μπορούν  να  αναζητηθούν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ  παρακάτω στην παρούσα Δημοσίευση – Δελτίο Τυπου (με κλικ στα αριθμημένα σχετικά ΕΝΤΥΠΑ ) καθώς και :

 στο Ο.Π.Σ.Α.Α.Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» , στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://openmarket.mindev.gov.gr

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://openmarket.mindev.gov.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : από    04/04/2023 έως  13-05-2023 ώρα 23:59

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 

 

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. Αίτηση υποψηφίου  για  άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου και του δικαιώματος  δραστηριοποίησης στο Πλανόδιο Υπαίθριο   Εμπόριο  στην  Περιφέρεια   Νοτίου  Αιγαίου
  3. Αίτηση υποψηφίου  για  άδεια επαγγελματία  πωλητή υπαίθριου εμπορίου και του δικαιώματος  δραστηριοποίησης στο Πλανόδιο Υπαίθριο   Εμπόριο  στην  Περιφέρεια   Νοτίου  Αιγαίου
  4. Ένσταση υποψηφίου
  5. Απόφαση Συγκρότησης   Γνωμοδοτικών  Επιτροπών Ελέγχου  – Αξιολόγησης Αιτήσεων και Ενστάσεων
image_print