Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου της Παροχής Υπηρεσίας:

«ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΨΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»»
Εκτιμώμενης αξίας: 250.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ικανοποίηση κατεπειγουσών αναγκών ψύξης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου τους καλοκαιρινούς μήνες που προέκυψαν λόγω της παύσης λειτουργίας των υφιστάμενων πύργων ψύξης. Με την Υπηρεσία αυτή επιδιώκεται να προστεθεί η απαιτούμενη ψυκτική ισχύς μέσω της ενοικίασης, εγκατάστασης και λειτουργίας των υπό μίσθωση ψυκτικών μηχανημάτων. Επισημαίνεται ότι η αδυναμία κάλυψης των αναγκών ψύξης του Νοσοκομείου Ρόδου την καλοκαιρινή περίοδο δημιουργεί συνθήκες εξαιρετικά δυσμενείς και επισφαλείς για τους ασθενείς και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Προμήθειες και Υπηρεσίες με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 189697 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (pdf)
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)
image_print