Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη Βελτίωσης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Κύθνου», εκτιμώμενης αξίας 242.417,11 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Διακήρυξη μελέτης Κύθνου, Περίληψη Διακήρυξης, Συμβατικά τεύχη, espd-request-v2.html, espd-request-v2.pdf

 

image_print