Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών, Switches και Πολυλειτουργικών Εκτυπωτών (Πολυμηχανήματα).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 211.296,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : 170.400,00 €, ΦΠΑ : 40.896,00 €).

Τα προς προμήθεια είδη χωρίζονται σε τρία ανεξάρτητα και διακριτά μεταξύ τους Τμήματα ως εξής :
ΤΜΗΜΑ 1 : ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΟΘΟΝΕΣ – SWITCH, με εκτιμώμενη αξία 96.650,00 € χωρίς ΦΠΑ, όπως περιγράφεται στα Παραρτήματα 1 και 2 της παρούσας Διακήρυξης.
ΤΜΗΜΑ 2 : SCANNER, με εκτιμώμενη αξία 11.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, όπως περιγράφεται στα Παραρτήματα 1 και 2 της παρούσας Διακήρυξης.
ΤΜΗΜΑ 3 : ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, με εκτιμώμενη αξία 62.750,00 χωρίς ΦΠΑ, όπως περιγράφεται στα Παραρτήματα 1 και 2 της παρούσας Διακήρυξης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : ­ 30213300-8 : Υπολογιστές, ­ 30231310-3 : Οθόνες, ­ 30213100-6 : Φορητός Υπολογιστής, ­ 32420000-3 : Switch, ­ 38520000-6 : Scanner και ­ 30232110-8 : Πολυμηχάνημα.

Η Διακήρυξη

image_print