Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας:   4.100.000,00 Ευρώ  (με Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό των κόμβων φωτεινής σηματοδότησης του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Ρόδου, η λειτουργία των οποίων αποτελεί αρμοδιότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑΙ). Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αντικατάσταση του συνόλου των υποδομών (ιστών, καλωδίων, σωλήνων διέλευσης), του συνόλου των διατάξεων σηματοδότησης, η επικαιροποίηση των προγραμμάτων ρύθμισης κυκλοφορίας, η εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και η εγκατάσταση συστήματος δυναμικής διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 195615 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (pdf)
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180769, στο πλαίσιο της Δράσης 16631 με τίτλο: «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU

image_print