Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Αποκατάσταση και επαναλειτουργία Εθνικού Θεάτρου Ρόδου»
Εκτιμώμενης αξίας:   17.235.000,00 Ευρώ  (με Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Το έργο αφορά: Α) στην Εκπόνηση μελετών: Αρχιτεκτονική μελέτη, Στατική Μελέτη, Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων, Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΚΕΝΑΚ), Γεωτεχνική μελέτη και Έρευνα και Β) σε Εργασίες για την αποκατάσταση και λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κτηρίου και ειδικότερα οικοδομικές, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες, καθώς και οι εργασίες που απαιτούνται για τη σύγχρονη λειτουργία όλων των υφιστάμενων χώρων, αλλά και των απαιτούμενων νέων για την εγκατάσταση H/M εξοπλισμού.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 195341 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (pdf)
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)

To έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU

image_print