Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης:

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΡΔΟΥ ΡΟΔΟΥ»
Προεκτιμώμενης αμοιβής 960.026,11 €   (με Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Από την καταγραφή των προβλημάτων από τις πλημμύρες στον οικισμό Λάρδου γίνεται σαφές ότι οι υπάρχουσες συνθήκες εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους καταστροφής περιουσιών και κυρίως απώλειας ανθρώπινων ζωών. Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην επίλυση του συνολικού προβλήματος πλημμυρών της εν λόγω περιοχής με την πρόταση των κατάλληλων αντιπλημμυρικών έργων. Περιλαμβάνονται οι επιμέρους μελέτες: Υδραυλικές, Συγκοινωνιακές, Στατικές, Τοπογραφικές, Γεωτεχνικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 195175 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (pdf)
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)
image_print