Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης:

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο. ΡΟΔΟΥ – ΛΙΝΔΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΤΗ Ν. ΡΟΔΟ»
Προεκτιμώμενης αμοιβής 1.173.988,98 €   (με Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Η υπό ανάθεση Σύμβαση προβλέπει την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για την τεχνικά άρτια εκπόνηση της μελέτης κατασκευής Ανισόπεδου Κόμβου στη θέση του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου στη σύνδεση της Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου με την Ε.Ο. Ανατολικές Ακτές – Αεροδρόμιο.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 194819 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (pdf)
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf)
image_print