ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 – Τηλ.: 2241 3 64713-714

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίου.

Χορηγήθηκε η υπ΄ αριθμόν Πρωτ. 1568/Φ.90.44/22-11-2022 Άδεια Εμφιάλωσης Υγραερίου (Ν.3054/02 – ΦΕΚ 230 Α΄ 2002) στον φορέα ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε. με τα παρακάτω στοιχεία:
Α.Φ.Μ.: 094138130, ∆.Ο.Υ. ΚΩ
Θέση: K.M. 1632 Γαιών Αντιμάχειας, Περιοχή «Κάστρο, Τσαγκάρη, Τσαμπί,
Σαμπέη, Αέρας», Δημοτική Κοινότητα Αντιμάχειας, Δημοτική Ενότητα
Ηρακλειδών του ∆ήµου Κω, Νήσου Κω, Περιφερειακή Ενότητα Κω
Ηλ. Ταχ.: antonios.ps@nisogas.gr
Τηλ.: 2243028658
με ισχύς οκτώ (8) έτη.

Η Απόφαση έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) Ψ7Π27ΛΞ-82Θ
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ7Π27ΛΞ-82Θ

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ  230/Α΄/2002) και τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87/Α΄/2010).

ΡΟΔΟΣ 23-11-2022
Με Εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Γιαννάς Ιωάννης
ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων A΄/β

image_print