Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική αποψη προσφορα με βαση την τιμή για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτιρίων Δήμου Κέας (Β’ Φάση)» CPV: 45421130-4 και 45453000-7, Εκτιμώμενης αξίας 165.000,0 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24% ).

Σχετικά αρχεία : Τεχνική Περιγραφή , Προϋπολογισμός , Τιμολόγιο , Ε.Σ.Υ. , Τεχνικές Προδιαγραφές Τ.Σ.ΥΣ.Α.Υ. ,Φ.Α.Υ. , Διακήρυξη

image_print