ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ερμούπολη :  17/10/2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                        Α.Π. :  136104/215

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ.  Δ/νση :   Σ.Καράγιωργα 22

Ταχ. Κώδικας : 84100 – Σύρος

Πληροφορίες:   Δούβας Θ.

Τηλ.:                  22810-98838

e-mail:  a.douvas@5116.syzefxis.gov.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 50489/14-10-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ,Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού , στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου , η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας καλείται για την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης και να γνωμοδοτήσει αντί του Περιφερειακού Συμβουλίου  για την  Mελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) που αφορά: « Μονάδα Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος στη θέση «ΠΟΤΑΜΟΣ» Τ.Κ Αιγιάλης , Δήμου Αμοργού Περιφ.Ν.Αιγαίου από ΝΙΚΗΤΑΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ο.Ε..», σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου για μεταβίβαση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της αρμοδιότητας «Γνωμοδότηση για έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων».

Το έργο βρίσκεται στη θέση «ΠΟΤΑΜΟΣ» Τ.Κ Αιγιάλης Δήμου Αμοργού .  Σύμφωνα με την Υ.A. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β/13.01.2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες συμφώνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21.09.2011)» , το έργο κατατάσσεται στην Α2, υποκατηγορία έργων και δραστηριοτήτων της 9ης Ομάδας «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις» με Α/Α 128, Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος και Α/Α 208 Εγκαταστάσεις Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με υγρά καύσιμα ,πλην Βιοκαυσίμων . Λόγω της κατηγοριοποίησης του έργου στην υποκατηγορία Α2, η κατάλληλη υπηρεσία για έγκριση της παρούσας μελέτης  και την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ,Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ν.Αιγαίου.

Κάθε ενδιαφερόμενος χρειάζεται να αναρτήσει τις απόψεις του με το έντυπο Δ 11 στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στην ιστοσελίδα eprm.ypen.gr στην Μ.Π.Ε με τίτλο «ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ» με περιβαλλοντική ταυτότητα 2209829825  ,στο πεδίο: Έργα Δραστηριότητες/ΑΕΠΟ για Έργα ,Δραστηριότητες Α2 / Διαβούλευση – Γνωμοδοτήσεις ή  εγγράφως με το έντυπο Δ11 που βρίσκεται στο περιβαλλοντικό μητρώο. Για διευκρινίσεις σχετικά με την εγγραφή στο Η.Π.Μ επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση help.eprm@prv.ypeka.gr και στα τηλέφωνα 2106417806 και 2106417714.

Η ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η ημερομηνία εκπλήρωσης των συνθηκών δημοσιοποίησης που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του Άρθρου 5 της υπ. αριθμ. οικ. 1649/45/14-1-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 45/τ.Β΄/15-01-2014), δηλαδή από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο. Η ανάρτηση των γνωμοδοτήσεων στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (Η.Π.Μ.) ή η αποστολή τους στην Επιτροπή Περιβάλλοντος γίνεται σε χρονικό διάστημα τριάντα  εργάσιμων ημερών από την  δημοσιοποίηση της ΜΠΕ .Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του Άρθρου 5  της υπ. αριθμ. οικ. 1649/45/14-1-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 45/τ.Β΄/15-01-2014) δημοσιεύεται στην ημερήσια Περιφερειακή Εφημερίδα Νομού Κυκλάδων «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ » και αναρτάται : α) στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος (Σ.Καράγιωργα 22 – Ερμούπολη) και β) στην τηρούμενη από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ιστοσελίδα https://www.pnai.gov.gr Ενημέρωση / Επιτροπές / Επιτροπή  Περιβάλλοντος.

 

 

Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

Αντιπεριφερειάρχης

 

Ευστρατίου Χρήστος

image_print