Οι παρεμβάσεις, ύψους 0,65 εκατ. €, χρηματοδοτούνται από  το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται η χρηματοδότηση του έργου της Ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού συγκροτήματος Λυκείων Σύρου, από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την τροποποίηση της απόφασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020, της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Λυκείων Σύρου», η οποία συνίσταται στην αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού του έργου, μετά την προσθήκη του υποέργου εγκατάστασης κλιματισμού στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, καθώς και στην παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης  της Πράξης.

Με την τροποποίηση  αυξάνεται η επιλέξιμη και συνολική δημόσια δαπάνη από 382.400,00 € σε 648.400 €.  Ως  ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται η 31/12/2023.

Οι συνολικές παρεμβάσεις στο κτιριακό συγκρότημα μέσω της εν λόγω Πράξης αφορούν στην τοποθέτηση Φ/Β συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό στην οροφή κτιρίων (netmetering) ισχύος 99,9kw, στην αλλαγή τριών συστημάτων λέβητα – καυστήρα & κυκλοφορητών, στη μόνωση σωληνώσεων θέρμανσης, στην τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων, στην αντικατάσταση υπαρχόντων φωτιστικών με τύπου Led, στην εγκατάσταση συστήματος ελέγχου BMS και στην εγκατάσταση κλιματισμού στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

 

image_print