Την απόφαση αύξησης της χρηματοδότησης των έργων Ύδρευσης Εμπορίου Θήρας υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, με σκοπό την ομαλή ολοκλήρωση των έργων καθώς και την προσθήκη υποέργου που αφορά στην ηλεκτροδότηση των νέων εγκαταστάσεων.

Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την τροποποίηση της  Πράξης «Ύδρευση Εμπορείου Θήρας»,  βάσει της οποίας η συνολική δημόσια δαπάνη,  από 3.812.482,08 € αυξάνεται σε 4.001.134,38 €, και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη,  από 3.428.482,08 € σε 3.619.330,71  €.

Με την ίδια απόφαση τροποποιείται και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Πράξης, το οποίο παρατείνεται ως τις 31/12/2023.

Το έργο ολοκληρωμένο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση Μονάδας Αφαλάτωσης  στη Δημοτική Κοινότητα Εμπορείου, με ελάχιστη δυναμικότητα παραγωγής πόσιμου νερού 2.000 m3 ημερησίως, που θα λειτουργεί με δύο ανεξάρτητες γραμμές, δυναμικότητας 1.000 m3 ημερησίως, η κάθε μία. Προβλέπονται επίσης τέσσερα  αντλιοστάσια, 2.650 μ. δίδυμων καταθλιπτικών αγωγών και 34.450 μ. νέων αγωγών ύδρευσης. με τους οποίους θα καλύπτονται οι συνολικές ανάγκες των οικισμών Εμπορείου, Περίσσας, Αγίου Γεωργίου και Εξωμύτη.

Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», τον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» και την Επενδυτική Προτεραιότητα «Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις».

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η  ΔΕΥΑ Θήρας.

image_print