Αντικείμενο της σύμβασης είναι η βελτίωση του Περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των εκπομπών ρύπων, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις εγκαταστάσεις οδοφωτισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθώς και η αναβάθμιση του φωτισμού σε υποφωτισμένες οδούς με την μελέτη προμήθειας: «Αναβάθμιση του Συστήματος Φωτισμού με την Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στο δίκτυο Οδοφωτισμού των Νήσων Καρπάθου – Καλύμνου – Πάτμου – Λέρου – Σύμης – Ρόδου – Σύρου – Νάξου – Πάρου – Σαντορίνης – Μυκόνου – Τήνου – Μήλου» (τα προσφερόμενα υλικά απαιτείται να είναι υψηλής ποιότητας, πλήρως εναρμονισμένα με τους διεθνείς κανονισμούς και απαιτήσεις περί οικολογικής ανάπτυξης των Πόλεων).

Προκήρυξη ανοικτού, διεθνή, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την προμήθεια με τίτλο «Αναβάθμιση του Συστήματος Φωτισμού με την Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στο δίκτυο Οδοφωτισμού των Νήσων Καρπάθου – Καλύμνου – Πάτμου – Λέρου – Σύμης – Ρόδου – Σύρου – Νάξου – Πάρου – Σαντορίνης – Μυκόνου – Τήνου – Μήλου» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας με κοστολόγηση του κύκλου ζωής.
Εκτιμώμενη αξία 6.430.007,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (pdf)

Διακήρυξη ανοικτού, διεθνή, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την προμήθεια με τίτλο «Αναβάθμιση του Συστήματος Φωτισμού με την Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στο δίκτυο Οδοφωτισμού των Νήσων Καρπάθου – Καλύμνου – Πάτμου – Λέρου – Σύμης – Ρόδου – Σύρου – Νάξου – Πάρου – Σαντορίνης – Μυκόνου – Τήνου – Μήλου» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας με κοστολόγηση του κύκλου ζωής.
Εκτιμώμενη αξία 6.430.007,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (pdf)

image_printΕκτύπωση