Το μεγαλύτερο πρόγραμμα οδικών παρεμβάσεων στην ιστορία των νησιών  Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, υλοποιείται από την Περιφέρεια  Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνεχίζει εντατικά να υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα οδικών παρεμβάσεων στην ιστορία των νησιών της, που στόχο έχειτην βελτίωση της λειτουργίας και της ασφάλειας του οδικού δικτύου.

Ο  Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης, υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο, για την υλοποίηση του έργου «Τριετής Συντήρηση Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Π.Ν.Αι., Κεντρικού Οδικού Άξονα Νήσου Κω»,ύψους 1.504.326,11ευρώ.

Το έργο, προϋπολογισμού δημοπράτησης 2.000.000,00  αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης του οδικού δικτύου και ειδικότερα εργασιών τεχνικής επιθεώρησης, άμεσης επέμβασης, βασικής συντήρησης καθώς και εργασιών κύριας συντήρησης, με σκοπό την υλοποίηση άμεσων και βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για την συντήρηση και λειτουργία, επί χρονικού διαστήματος τριών ετών, του κεντρικού οδικού άξονα της Κω, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τριανταέξι (36) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου προγράμματος  παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο των νησιών, το οποίο  βρίσκεται σε εξέλιξη  και βασίζεται σε νέα φιλοσοφία με στόχο μια διοίκηση αποτελεσματική και σε διαρκή ετοιμότητα. Μέσα από διαγωνισμούς ανάδειξης αναδόχων για διάστημα τριών ετών, θαυπάρχουν συνεχώς ενεργές εργολαβίες για άμεσες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των νησιών, ανά πάσα στιγμή και για όποιο πρόβλημα προκύψει.Για πρώτη φορά υπάρχει πρόβλεψη, ο ανάδοχος να αναλαμβάνει και την ευθύνη τεχνικής εποπτείας του οδικού δικτύου, ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται άμεσα τυχόν προβλήματα.

Τo έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε σχετικά:

«Ένας-ένας, ολοκληρώνονται οι διαγωνισμοί των οδικών έργων που δημοπρατήσαμε σε όλα τα νησιά μας και προχωράμε στην υπογραφή των σχετικών εργολαβικών συμβάσεων. Στην Κω, δημοπρατήσαμε δύο μεγάλα οδικά έργα, ένα στον κεντρικό επαρχιακό δρόμο του νησιού και ένα στο τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου της ενδοχώρας.

Μαζί με το έργο του οδοφωτισμού όλου του επαρχιακού οδικού δικτύου, που εκτελείται, είναι η μεγαλύτερη παρέμβαση στο οδικό δίκτυο της Κω.

Γιατί, στην διάρκεια της πανδημίας δεν διεκόπη ούτε ο σχεδιασμός, ούτε οι δημοπρατήσεις, ούτε η υλοποίηση».