Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 495.000,00 € (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

 

image_print