Υπομέτρο 6.1 , Υπομέτρο 4.2 , Υπομέτρο 4.1 , Υπομέτρο 6.3, Υπομέτρο 3.1

Υπομέτρο 6.1 : Εγκατάσταση Νέων Γεωργών.
Υπομέτρο 4.2  : Στήριξη σε επενδύσεις για τη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων.
Υπομέτρο 4.1 : Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Υπομέτρο 6.3 :Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Υπομέτρο 3.1: «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας»