ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ρόδος            5 Μαρτίου 2012

Αριθ. Πρωτ. :  1635

 

 

 

                                                         

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

 

Από  την Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας υπενθυμίζεται  ότι  η  περίοδος υποβολή αιτήσεων για την δωρεάν διανομή τροφίμων από τα  αποθέματα παρέμβασης της Χώρας  για  το έτος  2012  σε  άπορα άτομα  ή οικογένειες λήγει την 15-03-2012.

      Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε φορείς οι οποίοι προκειμένου να  συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποβάλλουν  αίτηση στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας που εδρεύουν αίτηση  το αργότερο έως  31-03-2012

 

    ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ:

Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε.ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες, κατά την έννοια της παρούσης, θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €,προσαυξανόμενο κατά 30 % για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά.

Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50 % στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.

     Το εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για τους σχετικούς υπολογισμούς είναι το Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα του πίνακα Γ (ενδεικτικά : μισθωτές υπηρεσίες, έσοδα/ενοίκια από ακίνητα, έσοδα από γεωργικές επιχειρήσεις, κάθε άλλο εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό) του εκκαθαριστικού σημειώματος συν τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, συν τα ποσά που φορολογούνται με ειδικό τρόπο όπως οι κωδικοί 659-660 και 431-432 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

    Παιδιά που εγκαταλείπονται σε ιδρύματα, θεωρούνται ως άπορα.

 

      ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ:

I.    Φιλανθρωπικά Ιδρύματα ή Φιλανθρωπικοί σύλλογοι που είτε σιτίζουν είτε φιλοξενούν είτε περιθάλπουν άπορα άτομα

II.   Ιερές Μητροπόλεις για την άσκηση του φιλανθρωπικού τους έργου

III.  Σύλλογοι παλιννοστούντων

IV.  Σύλλογοι πολυτέκνων αναγνωρισμένων από την Α.Σ.Π.Ε.

V.   Σύλλογοι τριτέκνων

VI.  Σύλλογοι μονογονεϊκών οικογενειών

VII. Σύλλογοι ατόμων με ειδικές ανάγκες, χρονίως πασχόντων, ψυχικά πασχόντων κλπ

VIII. Σύλλογοι αθίγγανων

IX.   Δήμοι, Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις τους:

   1. για μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών όπως προσδιορίζονται από την Οδηγία 81/645/ Ε.Ο.Κ., όπως αυτή ισχύει κάθε φορά

       2. για μόνιμους κατοίκους περιοχών που επλήγησαν αποδεδειγμένα, κατά το χρόνο εφαρμογής του προγράμματος από θεομηνίες, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.α.

       3. στις περιπτώσεις όπου λειτουργούν οργανωμένα συσσίτια απόρων

X. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) που υλοποιούν προγράμματα σίτισης απόρων ατόμων, εντός της Επικράτειας και μόνο.

 

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υλοποίησης προκειμένου να τύχουν κατανομής υποβάλλουν

αίτηση στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της  Περιφέρειας, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1  και κάθε αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού σύστασης του φορέα (Φ.Ε.Κ.) υλοποίησης των προγραμμάτων δωρεάν διανομής από το οποίο να προκύπτει: α) η καταστατική έδρα, β) τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν το δικαίωμα υπογραφής και εκπροσωπούν το φορέα υλοποίησης, καθώς και γ) βεβαίωση αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού. Παράλληλα, από το καταστατικό πρέπει να προκύπτει η φιλανθρωπική δραστηριότητα του φορέα και ειδικότερα σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο του προγράμματος (διάθεση τροφίμων, παράθεση συσσιτίων). Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει καταστατικό, απαιτείται η υπάρχουσα πράξη ίδρυσης του φορέα.
 2. Επίσημο έγγραφο από το αρμόδιο όργανο εκάστου φορέα υλοποίησης για τον καθορισμό του υπεύθυνου (ονοματεπώνυμο, Α. Δ. Τ., στοιχεία επικοινωνίας) για την παραλαβή και τη διανομή των προϊόντων στους τελικούς δικαιούχους.
 3. Άδεια λειτουργίας από όπου να προκύπτει η δυναμικότητα ή η δυνατότητα φιλοξενίας – περίθαλψης απόρων στην περίπτωση που οι φορείς υλοποίησης είναι γηροκομεία, ορφανοτροφεία, κλπ
 4. Κανονισμός λειτουργίας ή άλλο κατάλληλο επίσημο έγγραφο στην περίπτωση των συσσιτίων από το οποίο να προκύπτει η ύπαρξη κατάλληλων χώρων σίτισης αλλά και ο αριθμός των σιτισμένων ατόμων
 5. Ονομαστική κατάσταση των τελικών δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (όπως το υπόδειγμα 2  που θα παραληφθεί από την Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας). Στην έντυπη κατάσταση θα πρέπει να υπάρχει θεώρηση από αρμόδια δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα υλοποίησης
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα υλοποίησης των προγραμμάτων της δωρεάν διανομής, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι:
  1. όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην κατάσταση του υποδείγματος 2 είναι ακριβή, αληθή και σύμφωνα με την παρούσα απόφαση επιλεξιμότητας.
  2. όλα τα απαραίτητα επίσημα δικαιολογητικά απορίας των τελικών δικαιούχων τους βρίσκονται στα αρχεία του φορέα
  3. αποδέχονται κάθε έλεγχο, που προβλέπεται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία
  4. τηρούν λογιστικά βιβλία για τις σχετικές ενέργειες. Στις περιπτώσεις φορέων που δεν προβλέπεται εκ του νόμου η υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων εφαρμόζεται χωριστή λογιστική για την υλοποίηση του προγράμματος
  5. τηρούν τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και είναι ενήμεροι για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις.

    Τα ανωτέρω δικαιολογητικά των τελικών φορέων διανομής  μαζί με τα δικαιολογητικά που  υποβάλλουν οι άποροι πολίτες και αναφέρονται παρακάτω, φυλάσσονται στο αρχείο του φορέα υλοποίησης, συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής και διαβιβάζονται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες μετά τον έλεγχο αυτών στο 100 %, προβαίνουν στην κατάρτιση της κατάστασης των επιλέξιμων φορέων υλοποίησης και επιστρέφουν τα δικαιολογητικά των τελικών δικαιούχων στους φορείς για τη συνέχιση τήρησης αυτών στο αρχείο τους.

            

            ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

            Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν τα άπορα άτομα ή οικογένειες στους παραπάνω φορείς υλοποίησης για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα είναι :

 1. Αίτηση
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα  όπου θα δηλώνεται ότι ζητά την συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου
 4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην περίπτωση οικογενειών (άπορες, πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες)
 5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο, στις περιπτώσεις που οι τελικοί δικαιούχοι  είνει κάτοικοι ορεινών και μειονεκτικών περιοχών όπως προσδιορίζονται από την Οδηγία 81/645/ Ε.Ο.Κ.
 6. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος. Σε περίπτωση που ο τελικός δικαιούχος δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα από την Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ.. Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή. Επιπλέον αν κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα
 7. Έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κλπ), που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος, ανάλογα με τη σοβαρότητά του (βαρύ, δυσίατο, ανίατο), στις περιπτώσεις που οι τελικοί δικαιούχοι εντάσσονται σε Συλλόγους  ατόμων με ειδικές ανάγκες, χρονίως πασχόντων, ψυχικά πασχόντων κλπ

        Οι φορείς υλοποίησης οφείλουν να συντάσσουν, καταστάσεις με τα στοιχεία των τελικών δικαιούχων που παρέλαβαν τα τρόφιμα μέσω των προγραμμάτων της δωρεάν διανομής (ονοματεπώνυμο, αριθμό δελτίου ταυτότητας, Α.Φ.Μ., διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ημερομηνία παραλαβής, παραληφθείσα ποσότητα και υπογραφή). Τις εν λόγω καταστάσεις αποστέλλουν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην οικεία Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας το αργότερο εντός μηνός από το πέρας της διανομής και όπως ορίζουν οι εκάστοτε κοινές υπουργικές αποφάσεις εφαρμογής των προγραμμάτων.

        Οι φορείς υλοποίησης που λειτουργούν συσσίτια σε απόρους υποχρεούνται επίσης να τηρούν βιβλία αποθήκης και παρακολούθησης της κατανάλωσης του προϊόντος που κάθε φορά διανέμεται. Ενημερώνουν δε ανά τρίμηνο τις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτ. Οικονομίας , για την εξέλιξη της διανομής των προϊόντων, η οποία ενδέχεται να πραγματοποιείται σε μακρύ χρονικό διάστημα, και έως την ολοκλήρωση αυτής, δεδομένου ότι οι τελικοί δικαιούχοι δε λαμβάνουν τα προϊόντα σε μορφή πακέτων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ώρες στα κατά τόπους Τμήματα  Αγροτικής Οικονομίας  που υπάγονται Ρόδου , Κω, Καρπάθου και Καλύμνου, Σύρου Άνδρου, Θήρας, Κέας – Κύθνου, Νάξου, Μήλου Πάρου και Τήνου  στα τηλέφωνα : 2241055928, 2242057946, 2243059633, 22450 22216 εσωτ. 220, 22810 98828, 22810 79441, 2282022133, 2286022291, 2288022067, 2287021520, 2285022224, 2284021249, 2283361230.

 

 

 

                                                                                Ε. Π

                                                                              Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                                                                                      ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΈΤΟΥΣ 2012

 

…..του φορέα υλοποίησης :

………………………………………………………

(πλήρης επωνυμία του φορέα)

……………………………………….(έδρα φορέα)

……………………………….….(οδός –αριθμός)

………………………(τηλέφωνο / fax / e-mail)

Αριθμός Μητρώου ΑΣΠΕ …………………

(Συμπληρώνεται μόνο από συλλόγους

πολυτέκνων)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα :

1. Ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (δισκέτα, cd

ή άλλο) με την κατάσταση των τελικών

δικαιούχων σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2, σε

μορφή excel

2. Τα δικαιολογητικά του άρθρου2 της υπ’ αριθμ.

………………………. Υπουργικής Απόφασης

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ

Δ/νση   Αγροτικής Οικονομίας

Περιφέρεια: Νοτίου Αιγαίου

 

 

Παρακαλώ όπως μας συμπεριλάβετε στη δωρεάν διανομή όλων των προϊοντων έτους 2012

 

Οι τελικοί δικαιούχοι αφορούν σε :

1 Άπορα άτομα – αριθμός…..……….

2 Σιτιζόμενα άτομα – αριθμός…..……….

3.Πολύτεκνες οικογένειες ……………….

4. Τρίτεκνες οικογένειες – αριθμός ………

5.Μονογονεϊκές οικογένειες – αριθμός …

 

Με διάκριση οικογενειών ανά αριθμό μελών

(υπολογίζονται οι γονείς και τα

προστατευόμενα τέκνα) μόνο για τους Συλλόγους Πολύτεκνων οικογενειών.

Με δύο (2) μέλη, οικογένειες (αριθμός)………

Με τρία (3) μέλη, οικογένειες (αριθμός)………

κ.ο.κ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Τόπος – ημερομηνία

 

 

…………………………………………

 

Για τον φορέα υλοποίησης

Ο αιτών, νόμιμος εκπρόσωπος

 

 

 

.…………………………………………..

(Όνομα – σφραγίδα – υπογραφή, που η γνησιότητά

της βεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχές)

 

image_print