Την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου οποίος θα αναλάβει να υλοποιήσει δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Νοτίου Αιγαίου,  ενέκρινε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους με σκοπό την παρακολούθηση και το συντονισμό των στόχων, οι οποίοι εξειδικεύονται στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης, την ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης και την αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 Ειδικότερα, η ΕΥΔ ενέκρινε το σχέδιο του τεύχους διακήρυξης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στο πλαίσιο λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και την βελτίωση των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών»,  το οποίο αποτελεί υποέργο της Πράξης «Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου»,   , συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 €.

Η Πράξη, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου,  είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης εντάσσονται στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και στοχεύουν:

α. στην αποτελεσματική παρακολούθηση και το συντονισμό των στόχων, οι οποίοι εξειδικεύονται στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ),

β. στην ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης,

γ. στη διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο Ε.Γ.Π.Σ. του Εθνικού Μηχανισμού,

δ. στην αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Σε επίπεδο Περιφέρειας, το βασικό όργανο που θα συμμετέχει στον Εθνικό Μηχανισμό είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας. Αυτή η Διεύθυνση, θα συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις της Περιφέρειας, αλλά και υπηρεσίες των δήμων για τη χάραξη της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) καθώς και με τον ΕΜ. Θα έχει συντονιστικό ρόλο στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των θεμάτων κοινωνικής πολιτικής μεταξύ των δήμων εντός των ορίων της Περιφέρειας. 

Συγκεκριμένα, θα συγκεντρώνει και θα διαχέει τις απαραίτητες και κατάλληλες πληροφορίες, θα δίνει κατευθύνσεις στους δήμους και θα παρέχει την αναγκαία τεχνογνωσία.

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η αρμοδιότητα ανατέθηκε στις δύο Δ/νσεις Κοινωνικής Μέριμνας, Κυκλάδων και Δωδ/νήσων.

Η πράξη αφορά στην υποστήριξη της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου μέσω της προμήθειας των  συγκεκριμένων υπηρεσιών και μέσων, μετά από διενέργεια σχετικού διαγωνισμού,  έτσι ώστε οι δύο Δ/νσεις Κοινωνικής Μέριμνας να υποστηριχθούν αποτελεσματικά στο έργο της παρακολούθησης της ΠΕΣΚΕ.

Το έργο περιλαμβάνει:

1. Επικαιροποιημένη μελέτη σε επίπεδο Περιφέρειας και αναλυτικά ανά Νομό (Κυκλάδων, Δωδεκανήσου) με σκοπό: α. την καταγραφή της παρούσας κατάστασης, β. τον καθορισμό των πολιτικών βελτίωσης/ δράσεις για την κοινωνική ένταξη και γ. την περιγραφή των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης.

2. Ετήσιες έρευνες σε επίπεδο Περιφέρειας για την καταγραφή του Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης για την διαπίστωση των επιπτώσεων συγκεκριμένων πολιτικών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας για κάθε έτος από το 2018 ως το 2020 που θα υλοποιηθεί η πράξη.

3. Εγχειρίδιο Διαδικασιών του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου.

4. Σχέδιο Μεθοδολογίας Ερευνών (για την γενική μελέτη για την στρατηγική κοινωνικής ένταξης καθώς και για τις ετήσιες έρευνες εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης).

5. Τριμηνιαίες εκθέσεις εργασιών.

6.  Δημιουργία διαδικτυακής πύλης Περιφερειακού Παρατηρητηρίου.

7.  Δημιουργία, στήριξη και ενδυνάμωση δικτύου φορέων υποστήριξης.  

8.  Διοργάνωση ημερίδων για την ενημέρωση των κατοίκων, των φορέων παροχής κοινωνικής μέριμνας, των τοπικών συλλόγων κλπ σχετικά με την ΠΕ.Σ.Κ.Ε. και την προώθηση των πολιτικών/ δράσεων του Κοινωνικού Παρατηρητηρίου.

9.  Δελτία τύπου για την προώθηση των ανωτέρω δράσεων.

10. Τελική μελέτη- έκθεση των αποτελεσμάτων της δράσης και της υλοποίησης των εκάστοτε εργαλείων βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων καθώς και της ποιότητας ζωής του συνόλου των κατοίκων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

image_print