Το έργο αφορά στην απομάκρυνση των φερτών υλικών από καταπτώσεις στους οδικούς άξονες Καρπάθου και κυρίως στον οδικό άξονα ΣΠΟΑ-ΟΛΥΜΠΟΣ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας από ίδιους πόρους .

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις € 56.000.