Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης για την διευθέτηση ομβρίων υδάτων του νέου Νοσοκομείου Καρπάθου

——————————————————————————-

 

Στην υπογραφή εργολαβικής σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία για την εκτέλεση του έργου της διευθέτησης ομβρίων υδάτων του νέου Νοσοκομείου Καρπάθου, προέβησαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Καρπάθου, Ιωάννης Νισύριος.

Για την εκτέλεση του έργου, σημειώνεται ότι έχει υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Καρπάθου, με την οποία ο Δήμος μεταβίβασε στην Περιφέρεια την αρμοδιότητα υλοποίησης του έργου, προκειμένου να ενταχθεί ως υποέργο στο Τεχνικό Δελτίο της πράξης «Μελέτη Κατασκευή και Εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου»  συνολικής δημόσιας δαπάνης  ,17 ευρώ, το οποίο, με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Ο Δήμος Καρπάθου ως κύριος του έργου όσον αφορά το σκέλος της κατασκευής έργων απορροής των όμβριων υδάτων, παραχώρησε την αρμοδιότητα υλοποίησης του έργου στο σύνολο του στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία έχει εξασφαλίσει και τη χρηματοδότησή του,  με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00 €Η συνολική συμβατική αξία του έργου ανέρχεται σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου στο ποσό των ,56 ευρώ.

Η τεχνική μελέτη του έργου αφορά στις εργασίες κατασκευής έργων απορροής όμβριων υδάτων (εργασίες Υδραυλικών Έργων) του νέου νοσοκομείο Καρπάθου. Ειδικότερα, το νέο νοσοκομείο Καρπάθου κατασκευάστηκε στις υπώρειες μικρού λόφου. Από τις πλαγιές που βρίσκονται εκτός περιβόλου νοσοκομείου υπάρχει απορροή ομβρίων προς το νοσοκομείο. Αποδέκτης των ομβρίων της περιοχής είναι μικρό ρέμα, το οποίο διέρχεται σε απόσταση περίπου 160 μέτρων νοτίως της θέσεως του νοσοκομείου. Επομένως η απορροή των ομβρίων της ευρύτερης, εκτός του περιβόλου του νοσοκομείου, περιοχής, καθώς και η απορροή από αυτό καθ' εαυτό το γήπεδο του νοσοκομείου, θα πρέπει να οδηγηθεί με κατάλληλα έργα προς τον παρακείμενο χείμαρρο. Για τον λόγο αυτό θα κατασκευαστεί ανοιχτή περιμετρική τάφρος στην δυτική και στην βόρεια πλευρά του γηπέδου του νοσοκομείου, καθώς και κλειστός αγωγός ομβρίων συνολικού μήκους 438,45 μέτρων. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»,  Άξονας Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών».

Συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους, ενώ η χρηματοδότηση του γίνεται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).