Υπερδιπλασιασμός της  χρηματοδότησης,  σε 4,00 εκατ. €   για 1.608 θέσεις  σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Kαλύπτοντας τις αυξημένες, λόγω covid – 19, ανάγκες των οικογενειών στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, μεγαλύτερος αριθμός παιδιών  αποκτούν δωρεάν πρόσβαση στις κοινωνικές δομές

Οι αυξημένες δυσκολίες της εποχής λόγω και της πανδημίας Covid – 19 , καθιστούν ακόμη πιο αναγκαία την εφαρμογή πολιτικών συνοχής  και ενίσχυσης των κοινωνικών δομών και αυτό η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το κάνει πράξη καθημερινά, με δράσεις και πρωτοβουλίες μιας διοίκησης με αντανακλαστικά.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, υπερδιπλασιάζεται  ο προϋπολογισμός της Πράξης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το σχολικό έτος 2021 – 2022”, μέσω της οποίας, 1.608 παιδιά  αποκτούν δωρεάν πρόσβαση στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς  σταθμούς, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των οικογενειών στα νησιά της Περιφέρειας. 

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν οι ευρωπαϊκοί πόροι μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»  και με στόχο την στήριξη των οικογενειών που έχουν ανήλικα παιδιά, ο Περιφερειάρχης μετά και την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων επιλογής των ωφελουμένων, υπέγραψε την απόφαση τροποποίησης της Πράξης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το σχολικό έτος 2021 – 2022”, ως προς τον προϋπολογισμό της, από 1.600.000,00 ευρώ σε 4.037.000,00 ευρώ.

Ειδικότερα η πράξη αφορά τη διάθεση προς μητέρες και πατέρες που έχουν την επιμέλεια, θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το σχολικό έτος 2021-2022, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):

Βρεφικοί Σταθμοί

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας

Παιδικοί Σταθμοί

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς το κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher) του παιδιού του.

Η δράση που υλοποιείται  από την «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» αφορά στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας ατόμων ευπαθών και λοιπών ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό και έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών, με στόχο την εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, μέσω της ενίσχυσης της πρόσβασης οικογενειών σε υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά.

Μέσω της δράσης ενισχύονται κατά κύριο λόγο άτομα που έχουν τη φροντίδα ανήλικων παιδιών (γυναίκες και άνδρες), με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, κάτω του ορίου της φτώχειας, που επιδιώκουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας ή τη διατήρηση και τη βελτίωση των όρων απασχόλησής τους.

Ως ημερομηνία λήξης της Πράξης (η έναρξη της οποίας έγινε την 1/9/2021) ορίζεται η  31/12/2022.

Η δημόσια δαπάνη  της Πράξης, ύψους  4.037.000,00 ευρώ  (επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.600.000,00 ευρώ και μη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 2.437.000,00, η οποία θα καλυφθεί από εθνικούς πόρους ), χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”, τον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης  – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με συγχρηματοδότηση από το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

image_print