Με την ασφάλεια του οδικού δικτύου στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, να αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή,  ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Φανών Καλαβαρδών και τεχνικού στη θέση Χ.Θ.1+500μ από τη γέφυρα των Φανών», συνολικού ύψους 53.999,99 ευρώ.

Το έργο αφορά σε επείγουσες εργασίες που απαιτούνται, για την άμεση αποκατάσταση σοβαρών ζημιών, που προκλήθηκαν στο τεχνικό Χ.Θ.1+500μ από τη γέφυρα των Φανών.

Χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.