Στο πλαίσιο του προγραμματισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για παρεμβάσεις που θα καταστήσουν το οδικό δίκτυο των νησιών ασφαλέστερο και πιο λειτουργικό, ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε εργολαβική σύμβαση για την «Συντήρηση Επαρχιακού Δικτύου Ελεούσα – Προφήτης Ηλίας», έναντι συνολικού ποσού 209.781,81 ευρώ.

Συνοπτικά οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι:

1.      ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Εκσκαφές, επιχώσεις, καθαρισμός οχετών καθώς και τάφρου κατά μήκος του δρόμου, όπου απαιτείται.

2.      ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης οδοστρώματος για τη προστασία της οδού καθώς και κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων για τη συλλογή και απορροή των  ομβρίων.

3.      ΕΡΓΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ : Κατασκευή υπόβασης και βάσης πάχους 0,10μ. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

4.      ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: Αποκατάσταση των φθαρμένων τμημάτων με κατασκευή πρώτα της ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης  και κατόπιν της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας τάπητα πάχους 0,05μ.

5.      ΣΗΜΑΝΣΗ: Τοποθέτηση, όπου απαιτείται, πληροφοριακών πινακίδων, πινακίδων επικίνδυνων θέσεων και ρυθμιστικών πινακίδων καθώς και τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  έτους 2014 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται εκ της συμβάσεως να ολοκληρώσει το έργο σε διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών.

image_print