ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

            Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 36870/31-8-2017  έγγραφο Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – Τμήμα Γ, διαβιβάστηκε στις 5-9-2017 στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου για δημοσιοποίηση φάκελος τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της κ.υ.α. 32649/1994 με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή έργων βελτίωσης και τη λειτουργία του αερολιμένα Κω, όπως παρατάθηκαν με την κ.υ.α. 106589/8-8-2006 και τροποποιήθηκαν με την υ.α. 197968/3-5-2012 (ΑΔΑ: Β4910-ΧΔΟ).

  • Ο φάκελος τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων της ανωτέρω κ.υ.α. αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος εντός των ορίων του αερολιμένα της Κω. Η μονάδα θα έχει συνολική κινητήρια ισχύ 468 ΗΡ, μέγιστη θερμική ισχύ 353,1 kW και ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής ασφαλτομίγματος 1.440 τόνους.
  • Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α2 της 9ης Ομάδας «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις». Ειδικότερα ανήκει στα έργα Παραγωγής οπτάνθρακα, προϊόντων διύλισης πετρελαίου και καυσίμων και στην περίπτωση α/α 87 – παραγωγή ασφαλτομίγματος. Δεδομένου ότι αφορά σε συνοδό έργο του αεροδρομίου, συμπαρασύρεται  από το κυρίως έργο και αδειοδοτείται ως Α1 από την ΔΙΠΑ ΥΠΕΝ.
  • Η μονάδα θα εγκατασταθεί εντός των ορίων του αεροδρομίου της Κω, σε γήπεδο έκτασης περίπου 10.500 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στο δυτικό σημείο του ευρύτερου χώρου του αερολιμένα.
  • Φορέας του έργου είναι η Fraport Greece B και μελετητής η εταιρία INTRAKAT.

 

            Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να λάβει γνώση του ανωτέρω  φακέλου να ανατρέξει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας στον κάτωθι σύνδεσμο: : https://drive.google.com/open?id=0B3j7fA-3qi6CaWNRN2VRaW9UZWc όπου βρίσκεται αναρτημένος ο φάκελος της μελέτης σε ψηφιακή μορφή.

            Η παρούσα ανακοίνωση έχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΝΑΙ.