ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

            Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 36872/31-8-2017  έγγραφο Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – Τμήμα Γ, διαβιβάστηκε στις 5-9-2017 στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου για δημοσιοποίηση φάκελος τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της κ.υ.α. 32650/1994 με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του αερολιμένα Μυκόνου, όπως παρατάθηκαν με την κ.υ.α. 103324/18-4-2006 και ανανεώθηκαν με την κ.υ.α. 175511/15-10-2014 (ΑΔΑ: Ω7Γ40-Θ9Μ).

  • Ο φάκελος τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων της ανωτέρω κ.υ.α. αφορά στην προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος εντός των ορίων του αερολιμένα. Η μονάδα θα έχει συνολική κινητήρια ισχύ 468 ΗΡ, μέγιστη θερμική ισχύ 353,1 kW και ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής ασφαλτομίγματος τόνους.
  • Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α2 της 9ης Ομάδας «Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις». Ειδικότερα ανήκει στα έργα Παραγωγής οπτάνθρακα, προϊόντων διύλισης πετρελαίου και καυσίμων και στην περίπτωση α/α 87 – παραγωγή ασφαλτομίγματος. Δεδομένου ότι αφορά σε συνοδό έργο του αεροδρομίου, συμπαρασύρεται  από το κυρίως έργο και αδειοδοτείται ως Α1 από την ΔΙΠΑ ΥΠΕΝ.
  • Το έργο βρίσκεται εντός των ορίων του αεροδρομίου Μυκόνου και ειδικότερα βρίσκεται στο νοτιοανατολικό σημείο του ευρύτερου χώρου του αερολιμένα.
  • Φορέας του έργου είναι η Fraport Greece B και μελετητής η εταιρία INTRAKAT.

 Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να λάβει γνώση του ανωτέρω  φακέλου να ανατρέξει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας στον κάτωθι σύνδεσμο  όπου βρίσκεται αναρτημένος ο φάκελος της ΜΠΕ σε ψηφιακή μορφή.