Μετά την Νότια Ρόδο,  σε οριστική επίλυση οδηγείται το πρόβλημα ύδρευσης που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια τα Κολύμπια, μια ακόμη περιοχή του νησιού της Ρόδου με αλματώδη τουριστική ανάπτυξη,  μετά την έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου της επέκτασης του δικτύου ύδρευσης.

Ειδικότερα, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου, η ΕΥΔ προέβη στην προέγκριση  του σχεδίου σύμβασης και της διαδικασίας ανάθεσης του έργου “Αντικατάσταση – Τροποποίηση – Επέκταση δικτύου ύδρευσης περιοχής Κολυμπίων Δ.Ε. Αφάντου”, υποέργου της Πράξης «Δίκτυα Ύδρευσης Περιοχής Κολυμπίων ΔΕ Αφάντου Δ. Ρόδου», το οποίο, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020, με συνολική επιλέξιμη δαπάνη ύψους 998.300 ευρώ.

Η Πράξη «Δίκτυα Ύδρευσης Περιοχής Κολυμπίων ΔΕ Αφάντου Δ. Ρόδου», αφορά στην κατασκευή των απαιτούμενων έργων για την κάλυψη της ζήτησης και την επίλυση των προβλημάτων στην υδροδότηση της περιοχής Κολυμπίων, που παρουσιάζει ραγδαία τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

Η αδυναμία κάλυψης της ζήτησης από το κεντρικό δίκτυο διανομής, οδηγούσε αναγκαστικά σε εναλλακτικές δεξαμενές (Παραμυθιάς και Αγίου Λουκά), προκαλώντας προβλήματα στις κύριες περιοχές υδροδότησης των δεξαμενών. Το έργο προβλέπει την κατασκευή νέου κεντρικού αγωγού, που θα αποκαταστήσει την υδρευτική αυτάρκεια της περιοχής, καθώς και την αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου διανομής για την ομαλή κατανομή των πιέσεων. Το νέο δίκτυο ύδρευσης θα καλύπτει συνολικό μήκος 4.884 μέτρων.

Το έργο εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.