Άμεσα πρόκειται να ξεκινήσουν οι εργασίες αποπεράτωσης του βρεφονηπιακού σταθμού Εμπορείου, Δήμου Θήρας, μετά την έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου.

Ειδικότερα, η ΕΥΔ προέβη στην προέγκριση  του σχεδίου σύμβασης και της διαδικασίας ανάθεσης του έργου «Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθμού Εμπορείου, Δήμου Θήρας», το οποίο, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020, με συνολική επιλέξιμη δαπάνη ύψους 2.150.000 ευρώ.   

Το έργο αφορά στην αποπεράτωση υπάρχουσας οικοδομής, η κατασκευή της οποίας ξεκίνησε κατά τη χρονική περίοδο 1997 – 1998, οπότε διεκόπησαν οι εργασίες  και παραμένει ημιτελής έως και σήμερα.

Ο Δήμος Θήρας, προκειμένου να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το έργο, προχώρησε στην εκπόνηση μελετών για την λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού δυναμικότητας 75 νηπίων και 25 βρεφών, σε κτίριο συνολικής επιφανείας 746 μ2.  Προβλέπεται επίσης η προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού, που περιλαμβάνει έπιπλα βρεφών και νηπίων, ιματισμό, παιδαγωγικό υλικό, έπιπλα γραφείου, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς και εξοπλισμό κουζίνας και εστίασης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020  και η  επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.150.000 ευρώ.

Περιλαμβάνεται στον συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία αξιοποιεί στο έπακρο τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους, για την συμπλήρωση και βελτίωση βασικών κοινωνικών υποδομών στα νησιά, με στόχο την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, την βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα και  την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους κατοίκους των νησιών.

 

 

 

image_print