Στην προέγκριση υπογραφής σύμβασης για την κατασκευή του Δικτύου Αποχέτευσης Σκάλας Πάτμου προέβη ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.
Το έργο, προϋπολογισμού 4.154.078 ευρώ, εντάσσεται στην πράξη «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων και Δίκτυο Αποχέτευσης Πάτμου», η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ ΠΕΡΑΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Αντικείμενο της κατασκευής είναι η υλοποίηση των απαιτούμενων έργων διαχείρισης των ακαθάρτων του οικισμού της Σκάλας και ειδικότερα, των έργων συλλογής και μεταφοράς των ακαθάρτων στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων. Περιλαμβάνονται επίσης τα έργα συλλογής και μεταφοράς των ακαθάρτων της περιοχής Μελόι στο δίκτυο ακαθάρτων της Σκάλας. 
Συνολικά προβλέπεται η κατασκευή περίπου 18 χιλιομέτρων απλών αγωγών, 2,3 χιλιομέτρων καταθλιπτικών, 700 φρεατίων, 4 νέων  αντλιοστασίων, καθώς και η αναβάθμιση 2 υφισταμένων. 
Το έργο το οποίο υλοποιείται από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί και από το ΕΣΠΑ 2014-2020 τα επόμενα έτη.