«Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.864/27-09-2012 ΑΕΠΟ ΓΓ ΑΔΑ (με ημ.Λήξεως την 30-09-2022) που αφορά στην δραστηριότητα : ‘’Yφιστάμενη πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, δυναμικότητας 187,5 τόνων στην περιοχή ‘’Aκρωτήριο Κοραή΄΄, Δήμου Λέρου, νήσου Λέρου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα δραστηριότητας την ‘’ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε’’ με σκοπό την μετατόπιση της μονάδας κατά 60 μέτρα δυτικότερα της αρχικής εγκεκριμένης θέσης, σε θαλάσσια έκταση επ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΠΕ ΠΕΡΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ''ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε''