«Τροποποίηση ως προς το κεραιοσύστημα της υπ’αριθμ.πρωτ.οικ.43400/16.06.2016 ΑΕΠΟ Γ.Γ Α.Δ.Α με θέμα: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου ‘’Υφιστάμενος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. με κωδ. Ονομασία ‘’ΚΩΣ 100260’’ στην θέση ‘’Τροτσούλι, (περιοχή Σύμπετρο), του Δήμου Κω, Π.Ε. Κω, Π.Ν. Αιγαίου, περίπτωση από κοινού χρήση με τη WIND.»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΣ 100260 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΡΟΤΣΟΥΛΙ ΔΗΜΟΥ ΚΩ