ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 – Τηλ.: 2241 3 64713-714

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και Ανανέωση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου

 

Τροποποιήθηκε αναφορικά με την ύπαρξη αποθηκευτικών χώρων και Ανανεώθηκε η υπ. Αρ. Πρωτ. 6307/Φ.90.10/05-02-2016 Άδεια Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 – ΦΕΚ 230 Α΄ 2002) με Α.Δ.Α. 7Α657ΛΞ-ΕΛΓ που χορηγήθηκε από την Υπηρεσία μας στον κ. Λεβεντέρη Ελευθέριο του Σωκράτη με έδρα την Δ.Κ. Αρχαγγέλου, Δήμος Ρόδου, Νήσος Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. Α.Φ.Μ.: 101690253, Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ,

 

Η Απόφαση έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια με

Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):  ΑΔΑ: 6ΞΧΥ7ΛΞ-6ΕΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΞΧΥ7ΛΞ-6ΕΣ

 

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ  230/Α΄/2002) και τα άρθρα 227 και 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87/Α΄/2010).

 

 

ΡΟΔΟΣ 02-04-2020

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

α/α

Νεαγκούε Δομνίκα

ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων A΄/β