Κατατέθηκε η υπ΄ αριθμόν Πρωτ. 3688/06-10-2017 αίτηση του κ. Τρίκκα Γεώργιου του Ταξιάρχη με τα παρακάτω στοιχεία:

Α.Φ.Μ.: 130623660, Δ.Ο.Υ. ΚΩ
Έδρα: Οδός Ασκληπιού 27 (Κ.Μ. 1542Β γαιών Κω – Εξοχής, Κως. Τ.Κ. 85300
Ε-mail: gtrikkas83@gmail.com
Κιν.: 6971798081

στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την τροποποίηση της Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 – ΦΕΚ 230 Α΄ 2002).

Από την Υπηρεσία μας έχει χορηγηθεί η υπ. Αρ. Πρωτ. 86/Φ.90.15/06-03-2017 Άδεια Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 – ΦΕΚ 230 Α΄ 2002)

Η Απόφαση έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 7ΞΔ27ΛΞ-ΙΘΔ
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9E%CE%9427%CE%9B%CE%9E-%CE%99%CE%98%CE%94

Παρέχεται δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας (ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας αρχής).

ΡΟΔΟΣ 12-10-2017
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Διευθυντής
Γιαννάς Ιωάννης
ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων A΄/β