Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ., νήσων Άνδρου Τήνου & Μυκόνου.

 

Προκήρυξη σύμβασης , Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 1 Μαρτίου 2024
https://www.pnai.gov.gr/archives/oldposts/trietis-syntirisi-odikou-diktyou-armodiotitas-p-n-ai-nison-androu-tinou-mykonou-2