Τρία έργα αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Καλύμνουπερνούν στο στάδιο της υλοποίησης

Υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο

—————————————————————————————————

 

Στο πλαίσιο του εκτεταμένου προγράμματος έργων και παρεμβάσεων που στόχο έχουν την αναμόρφωση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα νησιά της, τρία ακόμη έργα που θα αναβαθμίσουν σημαντικά το οδικό δίκτυο της Καλύμνου και θα ενισχύσουν την ασφάλειά του, περνούν στο στάδιο της υλοποίησης,

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης και ανάδειξης οριστικού αναδόχου, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε τις εργολαβικές συμβάσεις με τη ανάδοχο εταιρεία, για τα παρακάτω έργα:

«Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στη θέση Κακιά Σκάλα Ν. Καλύμνου»,έναντι συνολικού ποσού ,96 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η υλοποίηση επεμβάσεων (άρση καταπτώσεων, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, κλάδεμα θάμνων και καθαρισμός των τάφρων και των ερεισμάτων) σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Καστέλι – Αργινώντα της Καλύμνου, με άμεσο στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας.

«Βελτίωση ασφάλειας τμήματος επαρχιακής οδού Πόθια – Βαθύ Ν. Καλύμνου», έναντι συνολικού ποσού ,90 ευρώ(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η υλοποίηση επεμβάσεων (άρση καταπτώσεων, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, επισκευή υφισταμένων στηθαίων ασφαλείας και καθαρισμός των τάφρων τάφρων και των ερεισμάτων) σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Πόθια – Βαθύ.

«Άρση καταπτώσεων και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε τμήμα της επαρχιακής οδού Αργινώντα – Σκάλια Νήσου Καλύμνου»,έναντι συνολικού ποσού ,71ευρώ(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η υλοποίηση επεμβάσεων όπως άρση καταπτώσεων, καθαρισμός και μόρφωση τριγωνικής τάφρου, κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Αργινώντα – Σκάλια.

Η διάρκεια εκτέλεσης των έργων είναι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου