Μετά την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και  το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,  το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) επιβεβαιώνει και αυτό με έγγραφό του, την ορθότητα και το σύννομο της απόφασης της Περιφερειακής Αρχής να διενεργήσει διαγωνισμό για προμήθεια και όχι διαγωνισμό έργου, όσον αφορά την «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο οδικού Φωτισμού της Νήσου Ρόδου , με την Προμήθεια και Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED».

Το έγγραφο του ΚΑΠΕ προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – το οποίο κοινοποιείται  και στον περιφερειακό σύμβουλο Παναγιώτη Κουνάκη που απευθύνθηκε στο ΚΑΠΕ με επιστολή του, με την οποία ζήτησε διευκρινίσεις – καταρρίπτει τις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα,  παράλληλα με την προδικαστική προσφυγή που έχει καταθέσει η τεχνική εταιρεία «Στήριξις Τεχνική ΑΕ», κατά του διαγωνισμού που διενεργεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Σύμφωνα με αυτό, «η τεχνικοοικονομική μελέτη που υποβλήθηκε από την Περιφέρεια και αξιολογήθηκε από το ΚΑΠΕ, είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα  του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με το ΚΑΠΕ, για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού».

Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι η τεχνικοοικονομική μελέτη  «αφορά κύρια την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και δευτερευόντως την προμήθεια και εγκατάσταση βραχιόνων οδοφωτισμού».

Επίσης, σημειώνεται ότι «η επιλογή των κριτηρίων συμμετοχής στον διαγωνισμό, γίνεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από και με ευθύνη της αναθέτουσας αρχής (εν προκειμένω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου) και οι διακηρύξεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία, ιδίως με τον ν.4412/2016, τις οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ και το πρότυπο τεύχος αρ.πρωτ. 6356/20-12-2016, το οποίο εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε από την ΕΑΑΔΗΣΥ».

Στην επιστολή του ΚΑΠΕ απαντάται και το ερώτημα που ετέθη σχετικά με το ζήτημα των τιμών μονάδος των υλικών που περιλαμβάνονται στον διαγωνισμό, αφού με το σχετικό ερώτημα που υποβλήθηκε, ετέθη και αμφιβολία για το ύψος των τιμών του προϋπολογισμού του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, το ΚΑΠΕ σε αυτή την ερώτηση απήντησε ως εξής:

«Στον οδηγό Μελετών του προγράμματος της ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφωτισμού των ΟΤΑ προβλέπεται ότι η σύνταξη του π/υ μελέτης θα γίνεται βάσει του υπ. αριθμ. ΔΝΣΥγ/οικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1746/2/19.05.2017) Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες     συμβάσεις έργων.  Επιλέχθηκε η χρήση των τιμών μονάδας, παρόλο που πρόκειται για προμήθειες, ώστε να : 

-Εξασφαλίζεται η χρήση ίδιων τιμών μονάδας στους π/υ μελέτης των ΟΤΑ, για την προμήθεια ίδιων φωτιστικών σωμάτων.

-Να μη αποκλείεται κανένας προμηθευτής βάσει τιμής μονάδας από τους διαγωνιζόμενους.

-Να προϋπολογίζεται και η ζητούμενη 10ετης εγγύηση καλής λειτουργίας.»

Υπενθυμίζεται ότι απάντηση στις καταγγελίες του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), σχετικά με τους όρους διακηρύξεων δημοσίων έργων, φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τον διαγωνισμό προμήθειας φωτιστικών LED για το οδικό δίκτυο των νησιών, δίνει η ίδια η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στα πρότυπα της οποίας διενεργούνται οι εν λόγω διαγωνισμοί.

Συγκεκριμένα ο ΣΑΤΕ  στις επιστολές του για τον διαγωνισμό, ισχυρίζεται ότι έπρεπε να δημοπρατηθεί ως τεχνικό έργο και όχι ως προμήθεια. 

Στην απάντηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, αναφέρεται ρητώς ότι οι όροι συμμετοχής οι οποίοι τίθενται από τις αναθέτουσες αρχές, καθορίζονται σαφώς από  τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων  της ΕΑΑΔΗΣΥ,  βάσει των οποίων διενεργούνται οι εν λόγω διαγωνισμοί. Επιπροσθέτως, παρέχεται η διακριτική ευχέρεια στις αναθέτουσες αρχές να επιβάλουν τις απαιτήσεις που κατά την κρίση τους διασφαλίζουν την ποιοτική εκτέλεση του έργου.

Συγκεκριμένα στην απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ αναφέρεται ότι :

«Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4. Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις συμμετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος ή ο προσφέρων διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης.
4. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας.
Από τον συνδυασμό των ανωτέρω, προκύπτει ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των αναθετουσών αρχών να επιβάλλουν τις απαιτήσεις εκείνες, οι οποίες, κατά την κρίση τους, διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, καθώς και την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την εκτέλεση της σύμβασης σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας, ανάλογα με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης. Οι εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης».

Διαβάστε εδώ το έγγραφο του ΚΑΠΕ

 

image_print