Το Ζ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που συνήλθε στις 16 Οκτωβρίου 2017, με την 290/2017 Πράξη του, προέβη στην έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου και της ΔΕΥΑ Ρόδου, για την υλοποίηση της “Παροχής υπηρεσιών καθημερινής διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου του Φράγματος Γαδουρά”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.202.205,66 ευρώ.

Στο συνοδευτικό της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σημείωμα, προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αναφέρεται πως οι συμβαλλόμενοι μπορούν να προχωρήσουν άμεσα στην υπογραφή του ελεγχθέντος σχεδίου σύμβασης, χωρίς να αναμένουν την πάροδο 15θήμερης προθεσμίας, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄, 90), δεν προβλέπεται πλέον άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά της απόφασης, ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρώνει τον κύκλο των απαιτούμενων διαδικασιών, προκειμένου το Φράγμα Γαδουρά, το μεγαλύτερο έργο που κατασκευάστηκε ποτέ στο Νότιο Αιγαίο, να επιτελέσει το σκοπό του, υδροδοτώντας την πόλη της Ρόδου με υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό. Το έργο έχει τη δυνατότητα ετήσιας παραγωγής 21.900.000 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού (60.000 κ.μ. πόσιμου νερού ανά ημέρα) και μεταφοράς αυτού στις δεξαμενές της ΔΕΥΑΡ στη Ρόδο. Τα ανωτέρω οδηγούν στο αποτέλεσμα του ονομαστικού κόστους ανά κυβικό μέτρο πόσιμου νερού που το έργο μπορεί να παραδώσει στις δεξαμενές της ΔΕΥΑΡ στη Ρόδο, που είναι 0,06 ευρώ ανά κυβικό μέτρο.