Πρόταση για την ένταξη του έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας & διάθεσης Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Χάλκης Νομού Δωδεκανήσου», στο ΕΣΠΑ 2014-2020, πρόκειται να υποβάλει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία, στην συνέχεια, θα αναλάβει την δημοπράτηση και την υλοποίηση του έργου.

Για το λόγο αυτό, η Περιφέρεια, σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, πρόκειται να συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Χάλκης,  προκειμένου να αναλάβει την κατάθεση πρότασης για την ένταξη του έργου του στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και την συνέχεια τη δημοπράτησης και τη υλοποίησή του,  με υπογραφή σύμβασης και τεχνική επίβλεψη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και οικονομική διεκπεραίωση από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Η ανάληψη αυτής της υποχρέωσης από την Περιφέρεια οφείλεται στο ότι ο Δήμος Χάλκης δεν διαθέτει επάρκεια τεχνικής και οικονομικής υπηρεσίας προκειμένου να αναλάβει η ίδια το έργο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου της προγραμματικής σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 1.690.000 € και  θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έπειτα από την ένταξή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιόδου 2014-2020.

Παράλληλα, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  και του Δήμου Λειψών για την σύνταξη της «Μελέτης εκσυγχρονισμού  Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Λειψών Νομού Δωδεκανήσου».

      Ο βιολογικός των Λειψών δεν διαθέτει από το 2006 εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και δεν υπήρξε ποτέ ούτε μελέτη ούτε έργο για τη διάθεση των επεξεργασμένων λημμάτων, τα οποία, αυτή τη στιγμή αποβάλλονται στη θάλασσα. Οι παραπάνω ελλείψεις συνιστούν τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα για το νησί των Λειψών που ζει κατά βάση από τον τουρισμό και κινδυνεύει να μπει στο στόχαστρο της ευρωπαϊκής ένωσης με δυσβάστακτες οικονομικές συνέπειες για τον Δήμο, γεγονός που καθιστά επιτακτική την εκπόνηση της μελέτης  το συντομότερο δυνατόν.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι ο φορέας εκτέλεσης και χρηματοδότησης του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 €. Το έργο  είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 2017