Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζεται η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και η αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», και της αξιοποίησης των πόρων  του ΕΣΠΑ 2014 – 2020,  όπου η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καταγράφει μια από τις καλύτερες επιδόσεις , μεταξύ των Περιφερειών της  χώρας,  έξι ακόμη μεγάλα και σημαντικά  έργα ύδρευσης  στα νησιά της  Ρόδου, της Σαντορίνης, της Τήνου και της Μυκόνου, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης  7.923.000 € και συνολικού προϋπολογισμού  8.503.800 €, εντάσσονται με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», με σκοπό να διασφαλιστεί η  κάλυψη των αναγκών  σε πόσιμο νερό.

Ειδικότερα, πρόκειται για τα έργα:

1. «Δίκτυα ύδρευσης πόλεως Ρόδου, Δήμου Ρόδου»,  επιλέξιμης  δημόσιας δαπάνης 1.481.000 €.

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης από αμιαντοτσιμέντο, που βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία, με αγωγούς από πολυαιθυλένιο μήκους 5.200 μέτρων καθώς και στην κατασκευή απαιτούμενων συνδέσεων των νέων αγωγών με το υπόλοιπο δίκτυο το οποίο θα διατηρηθεί. Οι οδοί του σχεδίου πόλεως που θα εκτελεστούν τα έργα είναι οι Καβάφη, Σεφέρη, Βενέζη και Ισιόδου. Οι συνοικίες που υδροδοτούνται από τους εν λόγω αγωγούς είναι οι Άγιοι Απόστολοι, ,μέρος της Ανάληψης, Άγιος Στέφανος και Άγιος Ιωάννης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.481.000 €.  Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 30/06/2019 και λήξης η 31/12/2020.

2. «Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Ιαλυσού Δήμου Ρόδου», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.590.000 €.

Το έργο αφορά στην υλοποίηση όλων των απαιτούμενων έργων για την εξασφάλιση της υδροδότησης στην περιοχή της Ιαλυσού από το Φράγμα Γαδουρά, μέσω του δικτύου ύδρευσης της πόλεως Ρόδου. Περιλαμβάνει δίκτυο ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 5.200 μέτρων και  αναβαθμισμένο αντλιοστάσιο για την αποδοτικότερη και ορθολογικότερη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.590.000 €.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 01/06/2019 και λήξης η 30/06/2021.

3. «Επέκταση – Εκσυγχρονισμός αφαλάτωσης Δημοτικής Κοινότητας Φηρών Θήρας», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 2.370.000 €.

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, δυναμικότητας παραγωγής 2.000m3 ημερησίως, για τις ανάγκες υδροδότησης των οικισμών Θήρας (Φηρά), Ημεροβιγλίου, Καρτεράδου και Βουρβούλου. Περιλαμβάνεται επίσης υποθαλάσσιος αγωγός υδροληψίας, αντλιοστάσιο και καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς θαλασσινού νερού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.754.000 €. Το επιπλέον ποσό της δημόσιας δαπάνης, ύψους  384.000 €, θα χρηματοδοτηθεί από συμμετοχή φορέα.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 30/06/2019 και λήξης η 30/06/2021.

4. «Ύδρευση Έξω Γωνιάς Θήρας», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 927.000 €.

Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύων ύδρευσης συνολικού μήκους περίπου 8.400 μέτρων, μιας νέας δεξαμενής και τριών νέων αντλιοστασίων, με στόχο την υδροδότηση και των οικισμών Πύργου Καλλίστης και Μεγαλοχωρίου. Επίσης προβλέπεται και επέκταση του υφιστάμενου συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑΘ για τον έλεγχο των νέων εγκαταστάσεων. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 927.000 €.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 31/05/2019 και λήξης η 31/12/2020.

5. «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής, Υστερνίων και Πανόρμου Δήμου Τήνου», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.355.000 €.

Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου μεταφοράς νερού (εξωτερικό δίκτυο) από τις πηγές Ζωδεμένης και Λιμοκού έως και τις κεντρικές δεξαμενές των Τ.Κ. Υστερνίων, Καλλονής και Πανόρμου για σύνδεση των οικισμών με τις παραπάνω πηγές ύδατος. Το συνολικό μήκος των αγωγών θα είναι περίπου 17.345 μέτρα. Το έργο περιλαμβάνει επίσης διθάλαμη δεξαμενή συλλογής/αποθήκευσης νερού 100 κυβικών μέτρων και αντλιοστάσιο με χωρητικότητα υγρού θαλάμου 28.175 κ.μ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.355.000 €.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 01/06/2019 και λήξης η 30/06/2021.

6. «Προμήθεια εξοπλισμού  για την αναβάθμιση και την επέκταση των μονάδων Διύλισης Άνω Μεράς Μυκόνου» επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 200.000 €.

Το έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και την επέκταση των μονάδων διύλισης της Άνω Μεράς Μυκόνου, με σκοπό την αντιμετώπιση των αυξημένων υδρευτικών αναγκών της περιοχής, ιδιαίτερα κατά την θερινή τουριστική περίοδο. Η νέα μονάδα διύλισης νερού θα είναι δυναμικότηατς 1.840 m3 ημερησίως.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 396.800 €. Το επιπλέον ποσό της δημόσιας δαπάνης, ύψους  196.800 €, θα χρηματοδοτηθεί από συμμετοχή φορέα.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 15/05/2019 και λήξης η 31/12/2020.

Τα παραπάνω έργα εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).