Τεύχη δημοπράτησης του έργου Ολοκλήρωση εργασιών σφαγείων Κέας

Τεύχη δημοπράτησης του έργου Ολοκλήρωση εργασιών σφαγείων Κέας .