Η πολύ καλή πρόοδος του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020” αποτυπώθηκε στην φράση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Επιτροπή Παρακολούθησης, Παναγιώτη Πανταζάτου, “τα καλά αποτελέσματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Νοτίου Αιγαίου, είναι επιτυχία για την Περιφέρεια, για την Ελλάδα, για την Ευρώπη”, κατά την διάρκεια της 5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής, η οποία συνήλθε στις 21 Ιουνίου 2019 στη Σύρο, με πρόσκληση του Προέδρου της, Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου  Χατζημάρκου.

Θέματα της συνεδρίασης ήταν η παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του ΕΠ, η ενημέρωση για την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2018, η παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των στρατηγικών για την Έξυπνη Εξειδίκευση και τη Χωρική Ανάπτυξη, η ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης / Επικαιροποίηση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και την Επικοινωνία του Προγράμματος, καθώς και η Ενημέρωση σχετικά με τη διαπραγμάτευση της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 και συνοπτική παρουσίαση της 1ης εγκυκλίου σχεδιασμού 2021 – 2027.

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης μετά από την παρουσίαση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και τη συζήτηση που ακολούθησε, κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα:

 – Πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.

Η ΕΥΔ του ΕΠΝΑ ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης για την πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος μέχρι σήμερα. Αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία ενεργοποίησης του Προγράμματος, δίνοντας έμφαση στις προσκλήσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, τις εντάξεις πράξεων, τις νομικές δεσμεύσεις και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες.  Αναφέρθηκαν τα προβλήματα που προέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν ή χρήζουν αντιμετώπισης.

Έγινε ενημέρωση σχετικά με την επίτευξη των οροσήμων του Πλαισίου Επίδοσης που είχαν τεθεί για το τέλος του 2018 και παρουσιάστηκε η πρόταση ανακατανομής του  αποθεματικού επίδοσης που αποδεσμεύεται από τον Άξονα 1, ύψους 1.008.176 €. 

Έγινε ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Επίσης η ΕΥΔ ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης για την ανάγκη τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος που προβλέπει το Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος και η Επιτροπή εξουσιοδότησε την ΕΥΔ να προβεί στις αναγκαίες τροποποιήσεις το επόμενο διάστημα, προκειμένου να επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του Προγράμματος.

H Επιτροπή Παρακολούθησης διαπίστωσε την πολύ καλή πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

 – Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης έτους 2018

Παρουσιάστηκε το Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης 2018 που συντάχθηκε από την ΕΥΔ, το οποίο η Επιτροπή ενέκρινε προκειμένου να υποβληθεί στην ΕΕ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας SFC στο τέλος Ιουνίου.

 – Τροποποίηση Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠΝΑ  2014-2020

Η ΕΥΔ ενημέρωσε την Επιτροπή για την πορεία εφαρμογής της εγκεκριμένης εξειδίκευσης του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ενεργοποίηση των δράσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας, Θεματικό Στόχο και επενδυτική προτεραιότητα.

Παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν προτάσεις αύξησης του προϋπολογισμού  υλοποιούμενων δράσεων, συνολικού Π/Υ 2.585.252 € και πρόταση επικαιροποίησης της εξειδίκευσης της περιγραφής δράσης.

– Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του Προγράμματος και την αξιολόγηση της Επικοινωνίας.

Η ΕΥΔ ενημέρωσε αναλυτικά την Επιτροπή Παρακολούθησης σχετικά με την πορεία εφαρμογής της στρατηγικής Πληροφόρησης και Επικοινωνίας και η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για τον προγραμματισμό δράσεων του 2019.

Επίσης η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για την τροποποίηση της Στρατηγικής Πληροφόρησης & Επικοινωνίας του Προγράμματος.

  • Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού
  • Αποθεματικό Επίδοσης – Βασικά βήματα για την κατανομή του.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ για το Αποθεματικό Επίδοσης και το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί με βάση τον Κανονισμό για την κατανομή του.

  • Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Η ΕΥΣΣΑ ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και συγκεκριμένα για την κατανομή των πόρων ανά Ταμείο, τους νέους Κανονισμούς και τις βασικές διαφορές σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο.

  • 1η Εγκύκλιος για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η ΕΥΣΣΑ ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει η  1η Εγκύκλιος για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Σύμφωνα με αυτήν:

? μέσα στον Ιούνιο θα γίνει η συγκρότηση των Ομάδων Σχεδιασμού από τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες και θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση για τη συγκρότηση Επιτροπής Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ και των υποστηρικτικών Γραμματειών

? έως τις 9 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να υποβληθούν οι προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς πολιτικής και θα ακολουθήσει η άτυπη υποβολή του ΕΣΠΑ στην ΕΕ ώστε να γίνει διαβούλευση μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο

? Τον Μάρτιο του 2020 προβλέπεται η επίσημη υποβολή του ΕΣΠΑ στην ΕΕ, η διαβούλευση με τις Υπηρεσίες της και η έγκρισή του εντός 2 μηνών

? Έως τις 30/6/2020 θα έχει γίνει η επίσημη υποβολή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην ΕΕ, τα οποία θα εγκριθούν εντός προθεσμίας 6 μηνών από την υποβολή τους