Το Περιφερειακό Συμβούλιο του Νοτίου Αιγαίου κατά τη διάρκεια της 7ης συνεδρίασης του που πραγματοποιήθηκε στην Ρόδο στις 27 Απριλίου ενέκρινε την εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη κα. Λίτσας Φτακλάκης για την σύσταση ενός εξειδικευμένου συλλογικού οργάνου, αποστολή του οποίου είναι η υποστήριξη και προώθηση δράσεων στους τομείς της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

 

Στους στόχους της νέας δομής συγκαταλέγεται:

  • Η Συμβολή και Σύνταξη ενός Στρατηγικού Σχεδίου για την Καινοτομία της ΠΝΑ
  • Η προώθηση της ενεργής συμμετοχής όλων των σχετικών φορέων και η ανάπτυξη ευκαιριών για αλληλεπίδραση και συντονισμό με άλλους τομείς της πολιτικής, που επηρεάζουν τη συνολική ανάπτυξη της Περιφέρειας.
  • Η εύρεση και η ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών ( good practices)
  • Η εξασφάλιση ότι υπάρχει μεγαλύτερη εστίαση σε αποτελέσματα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους κατάλληλους στόχους και δείκτες.
  • Η δημιουργία Δικτύου Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Περιφέρεια με τη συνεργασία όλων των ιδρυμάτων, φορέων, επιχειρήσεων, καθώς και ενός «τεχνολογικού portofolio» για την αξιοποίηση ώριμων τεχνολογιών που είναι διαθέσιμες από φορείς και επιχειρήσεις στο Ν.Αιγαίο.
  •  Η δημιουργία ενός Κέντρου Καινοτομίας και Παραγωγής Ιδεών για τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών μας θα αποτελέσει μια σημαντική πρόκληση για το ΠΣΚ Ν.Αιγαίου καθώς θα συμβάλλει στην ανάδειξη της Καινοτομίας σε επιλεγμένους τομείς.

 

Το Συμβούλιο Καινοτομίας του Νοτίου Αιγαίου, θα λειτουργεί συμβουλευτικά προτείνοντας δράσεις και ενέργειες για την τόνωση και ανάπτυξη της καινοτομίας και θα απαρτίζεται από στελέχη φορέων και οργανισμών που προέρχονται από τον ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και από την Κοινωνία των Πολιτών. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του θα συγκροτηθούν ομάδες εργασίας, οι οποίες θα επεξεργάζονται θέματα τα οποία συνάδουν με την στρατηγική και τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

Τις προσεχείς ημέρες οι φορείς που θα συμμετάσχουν στο διοικητικό και στο συντονιστικό όργανο, καθώς και στις ομάδες εργασίας θα κληθούν να ορίσουν τους αντιπροσώπους τους, προκειμένου η νέα δομή να ξεκινήσει άμεσα την δράση της.

 

Όπως ανέφερε η κα. Φτακλάκη κατά τη διάρκεια της εισήγησης της, το Συμβούλιο Καινοτομίας, μέσω της συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων φορέων, θα διαδραματίσει ένα δυναμικό ρόλο στο σχεδιασμό των θέσεων και των πολιτικών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη νέα προγραμματική περίοδο.

image_print