Με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζημάρκου συνεστήθη Ομάδα Εργασίας σε θέματα Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έργο της οποίας είναι η παρακολούθηση υλοποίησης των δράσεων Τουρισμού, η επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων,  η διαβούλευση με τις τοπικές αρχές και τους τοπικούς φορείς του κάθε νησιού, καθώς  και η παρακολούθηση υλοποίησης και εξειδίκευσης ανά νησί του τριετούς πλάνου Στρατηγικής Τουρισμού που εκπονείται από την  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται  από τα κάτωθι μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου που προέρχονται από το σύνολο των παρατάξεων που συμμετέχουν σε αυτό :

1. Παπαβασιλείου Μαριέτα, Συντονίστρια

2. Λειβαδάρου Θεώνη

3. Μαργαρίτης Ιωάννης

4. Λοτσάρης Δημήτριος

5. Γιαγιάς Ιωάννης

6. Βενάκης  Νικόλαος

7. Βιτάλης Παναγιώτης

8. Μπιζάς Κωνσταντίνος, Γραμματέα

9. Μπρίγγος Στυλιανός

10.Πάπιτση Χρηστιάννα

11. Χανιώτη Μαρουσούλα

12. Τζανακόπουλος Παντελεήμων

13. Χαλκιδιός Γεώργιος

14. Θεμέλαρος Ιωάννης

15. Μηνατσής Ιωάννης

16. Φτακλάκη Ελευθερία, Αναπληρώτρια Συντονίστρια 

17. Σβύνου Ειρήνη

18. Σταυλάς Κωνσταντίνος

19. Φρούντζας Σταύρος

20. Χατζηγιάννη Μαρία

21. Σπυρίδης Σάββας

             Αναλυτικότερα, έργο της Ομάδας Εργασίας Τουρισμού είναι :

Η παρακολούθηση υλοποίησης των δράσεων Τουρισμού που εντάσσονται στο ετήσιο πλάνο που ψηφίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, η επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων προς το Τμήμα Τουρισμού,  η διαβούλευση με τις τοπικές αρχές και τους τοπικούς φορείς του κάθε νησιού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του περιεχόμενου του Τουριστικού πλάνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με στόχο την εξειδίκευση αυτού με τρόπο που να απαντά στις ειδικές προκλήσεις και να υπηρετεί την ξεχωριστή τουριστική ταυτότητα του κάθε νησιού.

Η εκτίμηση της αλληλεπίδρασης δράσεων του Τομέα Αθλητισμού και του Τομέα Πολιτισμού με αυτόν του Τουρισμού.

Ιδίως, μετά την ολοκλήρωση και παρουσίαση του τριετούς πλάνου Στρατηγικής Τουρισμού που εκπονείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η παρούσα Ομάδα Εργασίας έχει ρόλο στην παρακολούθηση υλοποίησης αυτού και εξειδίκευσης του ανά νησί.

Η Ομάδας Εργασίας Τουρισμού δύναται να προσκαλεί στις εργασίες της,  επαγγελματικές οργανώσεις, φορείς,  θεσμικούς και πολιτικούς εκπροσώπους των νησιών της Περιφέρειας και προσωπικότητες με ειδική γνώση και κατάρτιση στο υπό εξέταση αντικείμενο που τα μέλη της θα κρίνουν.

Η σύγκληση της Ομάδας Εργασίας Τουρισμού είναι κατ’ ελάχιστον τριμηνιαία και πραγματοποιείται με γραπτή πρόσκληση ή ηλεκτρονικό μήνυμα που υπογράφει η Συντονίστρια πέντε ημερολογιακές ημέρες προ της ημέρας συνεδρίασης. Η απαρτία διαπιστώνεται από την αναπληρώτρια Συντονίστρια και ορίζεται στα έντεκα μέλη αυτής.

Τα αποτελέσματα, προτάσεις και παρατηρήσεις της Ομάδας Εργασίας Τουρισμού κατατίθενται με ευθύνη του Γραμματέα της στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Οι συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας Τουρισμού δύναται, λόγω της πολυνησίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, να πραγματοποιούνται και με τηλεδιάσκεψη για λόγους αποτελεσματικότερης λειτουργίας. 

Η γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας Τουρισμού θα γίνεται από τα στελέχη του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων των Δ/νσεων Διοίκησης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

image_print