ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘’LIFE+ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ’’

 

Σήμερα Δευτέρα, 22 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στo Γραφείo του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  στη Ρόδο,  με θέμα την προετοιμασία μιας φιλόδοξης πρότασης για τα νησιά Τήλο, Νίσυρο και Σύμη, προτεινόμενο παράλληλα και για την Χάλκη και για το Καστελλόριζο,  με σκοπό την ένταξη σημαντικών αναπτυξιακών δράσεων στο Πρόγραμμα LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη σύκσεψη συμμετείχαν οι:

1)           ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

         Αντώνης ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

2)           ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Γιάννης ΠΟΥΛΗΣ

3)           η Μαργαρίτα ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ , Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Πολιτών για την Αειφόρα Ανάπτυξη (CISD) (πρώην Επιθεωρητής Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ)

4)           ο Περικλής ΣΑΧΙΝΗΣ, Επιτελικός Σύμβουλος

5)           η Μαρία ΚΑΜΜΑ, Δήμαρχος Τήλου

6)           η Βαλάντω ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ, Συνεργάτης της Δημάρχου Τήλου

7)           ο Αντώνης  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Αντιδήμαρχος Τήλου

8)           ο Νίκος ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , Δήμαρχος Νισύρου

 

Στόχος της Περιφέρειας η οποία θα στηρίξει το Πρόγραμμα είναι η επέκτασή του σε Ομάδες Νησιών με τ΄αντίστοιχα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά σε όλο το Νότιο Αιγαίο.

Η πρόταση αυτή στοχεύει στην ανάδειξη της υψηλής οικολογικής αξίας των μικρών νησιωτικών οικοσυστημάτων του Νοτίου Αιγαίου με ταυτόχρονη υποστήριξη και ανάδειξη της αναπτυξιακής διάστασης των κατεξοχήν παραγωγικών δραστηριοτήτων των νησιών, (πρωτογενής τομέας, μεταποίηση και τουρισμός).

Με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία από ανάλογα προγράμματα που υλοποίησε η Τήλος, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θέτει σε προτεραιότητα την ενίσχυση συνεργιών, αλλά και της συνοχής ανάµεσα στην προστασία της βιοποικιλότητας και του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των νησιών και της αειφόρου ανάπτυξης του νησιωτικού χώρου προς όφελος της τοπικής οικονομίας, αναπτύσσοντας ορθές αγροτικές και δασοκομικές πρακτικές με σκοπό την ανάσχεση της υπερβόσκησης και της υπεραλίευσης, την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών, την ανάπτυξη ορθών πρακτικών τουρισμού, την επίλυση προβλημάτων λειτουργικής διασύνδεσης των νησιών, μέσω της υλοποίησης σειράς προγραμμάτων, δράσεων και έργων που έχει ανάγκη ο τόπος.

Το εν λόγω Πρόγραμμα δίνει έμφαση στην προώθηση της παραγωγής, τυποποίησης, πιστοποίησης και διάθεσης των τοπικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, αλλά και στη σύνδεση των περιοχών σε ένα ενιαίο δίκτυο τουριστικών προορισμών υψηλής ζήτησης από ειδικές κατηγορίες επισκεπτών. Προάγει συγκεκριμένες πρακτικές για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την δασοκομία, για την παράκτια ζώνη και την αλιεία που υποστηρίζουν τον οικολογικό τουρισμό και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Επιπλέον, συσχετίζει την προστασία της βιοποικιλότητας με την τοπική βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και με νέες θέσεις εργασίας, με ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχές της κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα επίπεδα εφαρμογής και στο επιστημονικό έργο, προκειμένου να συγκεντρωθούν δεδομένα υψηλής ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα θα κινητοποιηθούν οι πολίτες ώστε να συμμετέχουν σε δραστηριότητες διατήρησης της βιοποικιλότητας και ταυτόχρονα ενισχύοντας την τοπική οικονομική ανάπτυξη.