Συντήρηση – καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν.Σύρου (χρήση 2020)

Έντυπο Υλικό, ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)