Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων, ειδών βασικής υλικής συνδρομής και σχολικών ειδών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο ΠΕ Σύρου.

Ο Aντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων με βάση την με αριθμό 529/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:91Λ97ΛΞ-741) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Προμήθεια Ειδών -Τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου ΠΕ Σύρου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.520,00 € προ Φ.Π.Α ή 70.544,40€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Η δαπάνη θα καλυφθεί από το τεχνικό πρόγραμμα και ειδικότερα από τον φορέα 071, ΚΑΕ 9479 στ12, δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων (ΑΔΑ: 6ΖΘΖ7ΛΞ-ΠΤΒ).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για τουλάχιστον μία από τις ομάδες του διαγωνισμού – υποχρεωτικά για το σύνολο των ειδών της ομάδας- επί ποινή αποκλεισμού.

Αναλυτικά, ο προϋπολογισμός των υπό προμήθεια τροφίμων δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:
 

Εγγύηση Συμμετοχής: Οι Προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία θα καλύπτει το 2% του συνολικού προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (βλ.
τον ανωτέρω αναλυτικό πίνακα). Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα της Αναλυτικής Διακήρυξης και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 90 ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που απαιτεί η Διακήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 24-10-2018 και ώρα 10:00 π.μ..

Οι προσφορές θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται στην Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας : Πλ. Παπάγου 34, τ.κ. 84100 Ερμούπολη Σύρου μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την Τρίτη 23-10-2018 και ώρα 15:00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, γ)συνεταιρισμοί, δ)κοινοπραξίες προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας και πληρούν τους όρους και ις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Διακήρυξη.

Η Διακήρυξη διατίθεται και ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα www.pnai.gov.gr. της Α.Α..

Στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, με δυνατότητα ανανέωσης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας στα τηλέφωνα : 22810-76923, κα Κυρίτση Κυριακή και 22810-76775 : κ. Αλουμανής Δημήτριος.

 

H ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.