Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων, ειδών βασικής υλικής συνδρομής και σχολικών ειδών για το κοινωνικό  παντοπωλείο ΠΕ Σύρου.

Συνολικός προϋπολογισμός: 48.920,80 € χωρίς ΦΠΑ και έως του ποσού των 55.376,36 € συμπεριλαμβανόμενου του εκάστοτε ισχύοντος ΦΠΑ

 

Διακήρυξη, Περίληψη Διακήρυξης, Τεχνικές Προδιαγραφές, Υπόδειγμα τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης, Υποδείγματα εντύπων οικονομικής προσφοράς, Υπόδειγμα Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης σε μορφή word