Συνεχίζονται οι αποζημιώσεις, λόγω Covid-19, από το επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας

Αποτέλεσμα της καλής συνεργασίας της περιφερειακής αρχής, αλιευτικών συλλόγων και Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Με δελτίο τύπου η Διεύθυνση Αλιείας αναφέρει τα εξής:

Από την Δ/νση Αλιείας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης – χρηματοδότησης στο Μέτρο 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020. 

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του παραπάνω Μέτρου είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (ενεργά σκάφη) και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών κατά τη διάρκεια των δύο (2) ετών, που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης. 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλουν αίτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr από τις 16 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00. Συμπληρώνουν το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω της οποίας η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης – ΕΠΑΛΘ θα αποστέλει το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων που σχετίζονται με την αίτηση χρηματοδότησης. Επίσης, δηλώνουν το χρονικό διάστημα παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας (ημέρες ακινησίας) του σκάφους για την περίοδο: α) Μεταξύ 1ης Μαρτίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020, για τα σκάφη, τα οποία, έως και την 15η Οκτωβρίου 2020, έφεραν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και δεν εξάντλησαν το επιλέξιμο χρονικό όριο των 90 ημερών. β) Μεταξύ 1ης Μαρτίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020 για τα σκάφη, τα οποία, έως και την 15η Οκτωβρίου 2020, δεν έφεραν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν είχαν σχετική υποχρέωση. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του ΥΓ1.Α.Α.Τ. (τηλ: 213 1501181, 213 1501186, 213 1501184, 213 1501183) στη Δ/νση Αλιείας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (τηλ : 22413 64881, 22413 64882, 22413 64884), στο Τμήμα Αλιείας Καλύμνου (τηλ : 22430 59419, 22430 59418).

 

image_print