ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Ρόδος, 27 Φεβρουαρίου 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                             Αριθμ.πρωτ.:οικ.1649

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

                                           

Ταχ.Δ/νση                : ΡΟΔΟΣ

Ταχ.Κώδικας           : 85100

Τηλέφωνο               : 2241360521

Telefax                      : 2241074333

Πληροφορίες          : Α. Παπαϊωάννου

E-mail                        : a.papaioanou@rho.pnai.gov.gr          

 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.        Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2.        Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/102/15321/29-7-2013 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει.

3.        Την υπ' αριθμ.1325/350/27-1-2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

4.        Το αριθ. 2796/26-2-2014 έγγραφο του ΑΣΕΠ σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της παρούσας ανακοίνωσης εξαιρείται από τη διαδικασία του άρθρου 21 του ν.2190/94.

 

Ανακοινώνει

 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Τουρισμού. Το αντικείμενο του έργου είναι : «Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

ΠΕ Οικονομολόγων

 

12 μήνες

2

ΠΕ Φιλολόγων

 

12 μήνες

2

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά ειδικότητα)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα)

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών−Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής (ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, όπως μετονομάστηκε) ή πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοικητική Επιστήμη ή Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων-Μάρκετινγκ Διοίκησης ή Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων-Λογιστικής ή Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων-Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου ή πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π. (Προηγούνται της κατάταξης οι κάτοχοι πτυχίου Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΠΑ.ΤΕ.Σ./ΣΕ.ΛΕ.ΤΕ.) ή ενός από τα ισοδύναμα προς αυτό πτυχία)

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών συναφούς ειδίκευσης με θέματα τουρισμού

 

3. Άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος

 

4. Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

 

5.Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) Επεξεργασία κειμένων,                          β) Υπολογιστικών φύλλων, γ) Υπηρεσίες διαδικτύου

 

6. Τουλάχιστον διετής (2) επαγγελματική εμπειρία.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αριθ. 1,  3,  4 και 5.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ :

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αριθ. 1,  3 και 5 και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Πτυχίο Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας−Αρχαιολογίας−Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατευθύνσεις Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας, ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο ειδικότητας της αλλοδαπής ή Πτυχίο Φιλοσοφίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας ή Κλασσικών Σπουδών ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου της Κύπρου.

 

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών συναφής ειδίκευσης με θέματα τουρισμού

 

3. Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

 

4.Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) Επεξεργασία κειμένων,                          β) Υπολογιστικών φύλλων, γ) Υπηρεσίες διαδικτύου

 

5. Τουλάχιστον διετής (2) επαγγελματική εμπειρία.

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αριθ. 1, 3 και 4.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ :

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αριθ. 1,  4  και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

 

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 και άνω

μονάδες

0

0

0

200

275

350

425

500

575

650

725

800

 

    

        2. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

κατηγορία ΔΕ

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

μονάδες

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

 

    

  3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ  (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

57

58

59

60 και άνω

μονάδες

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

399

406

413

420

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Ρόδου και Σύρου.

 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς απασχόλησης νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

 

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση αυτής ζητούμενης, κατά περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος ή αυτής επαγγελματικής άδειας.

 

 

ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα των Νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν την αίτηση τους, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δ/νση Τουρισμού, Πλατεία Ελευθερίας 1,  Τ.Κ. 85100 – Ρόδος.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης  μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ). Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων

Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται ως εξής:

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο  και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Απασχόληση  

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης.

Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου.

 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

               ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ

 

image_print