Βασικός Στόχος της παρέμβασης η δημιουργία ενός ευέλικτου, ολοκληρωμένου και διαρκούς υποστηρικτικού μηχανισμού προώθησης της απασχόλησης και άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού ανέργων των Δωδεκανήσων.  Η προτεινόμενη παρέμβαση αφορά στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων της τοπικής κοινωνίας και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στις τοπικές επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα.

Τα ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες) αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»  το οποίο σχεδίασε και διαχειρίζεται το «Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

Αντικείμενο τους  είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και  ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων σε συγκεκριμένες και οριοθετημένες γεωγραφικές περιοχές. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ΤΟΠΕΚΟ είναι ότι για κάθε τοπικό σχέδιο δράσης το οποίο αφορά μια συγκεκριμένη και οριοθετημένη περιοχή, δημιουργείται μια Αναπτυξιακή Σύμπραξη στην οποία συμμετέχουν ως εταίροι, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ) αν και στο γενικότερο νομικό πλαίσιο είναι αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οργανώνεται και λειτουργεί βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α) και έχει ως μοναδικό αντικείμενο την εκτέλεση του τοπικού σχεδίου δράσης.

Τα μέλη της κάθε Α.Σ ορίζουν συντονιστή εταίρο ο οποίος έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και διαχείριση του τοπικού σχεδίου δράσης. Στην Περιφερειακή Ενότητα των Δωδεκανήσων, συνεργάστηκαν τοπικοί φορείς για την δημιουργία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» και όρισαν ως συντονιστή εταίρο την «Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Α.Ε.»

Α.ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»    ΕΣΠΑ 2007-2013

ΔΡΑΣΗ 3 : «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 4 «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ»
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1 : «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ»

ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ :  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΡΜΟΔΙΑ  ΑΡΧΗ :  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ  ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΕΥΑΩΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» ΟΠΣ : 376691

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ : «ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.» – Ν.Π.Ι.Δ. Ανώνυμη Εταιρεία –  Κερδοσκοπική

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ : 100

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 €

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ (ΑΣ)

Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ

 • Συντονιστής: Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Α.Ε. «ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.» Ν.Π.Ι.Δ. Ανώνυμη Εταιρεία –  Κερδοσκοπική
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»Ν.Π.Ι.Δ. Ανώνυμη Εταιρεία –  Κερδοσκοπική
 • Δωδεκανησιακή εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου (Δ.ΕΤ.Α.Π.) – Ν.Π.Ι.Δ. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
 • Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΝ.Π.Δ.Δ
 • Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕΝ.Π.Ι.Δ. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
 • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομού Δωδεκανήσου «Γεώργιος Γεννηματάς» Αναπτυξιακή Εκπαιδευτική ΑΕΝ.Π.Ι.Δ. Ανώνυμη Εταιρεία –  Κερδοσκοπική
 • TREK CONSULTING Ανώνυμη Εταιρεία Σύμβουλοι ΕπιχειρήσεωνΝ.Π.Ι.Δ. Ανώνυμη Εταιρεία –  Κερδοσκοπική

 

 • Δράσεις της  Πράξης

1.Δράση: Μελέτη – έρευνα αναγκών της αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης

2.Δράση: Συντονισμός – Διαχείριση της Πράξης 

3.Δράση: Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης 

Περιλαμβάνει:

 • Οργάνωση και Διαχείριση όλων των ενεργειών της Δράσης σχετικά με την προώθηση του επικοινωνιακού πλάνου , κάνοντας χρήση του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου
 • Στοχευμένη εκστρατεία ενημέρωσης με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
 • Δημιουργία Κέντρων Ενημέρωσης – Πληροφόρησης στη Ρόδο και στην Κάλυμνο

4.Δράση: Δικτύωση και Ανάπτυξη Συμφωνιών Συνεργασίας

5.Δράση: Συμβουλευτική – Υποστήριξη  και Προώθηση στην Απασχόληση

6.Δράση: Κατάρτιση με τίτλο:  «Αίσθημα Πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητα / Νέες Τεχνολογίες και προώθηση, προβολή του Τουριστικού Προϊόντος»

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες